ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုးထူေထာင္ျခင္း

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုးကို မန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ထင္ေပၚစြာေခါင္းေဆာင္ခ ေသာ ဆရာမေစာျမရာဇာလင္းမွ ၁၉၉၈ ခု နို၀င္ဘာလ(၁၄) ရက္နိတြင္ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)နယ္စပ္၌ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခသည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က နယ္စပ္ေဒသသို႕ေရာက္ဟိလာကတ္ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ရင္သြီးငယ္မ်ားအ တြက္ အျခီခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းကိုျဖည့္စည္းရန္ ဦးတည္ခသည္။တည္ေထာင္ ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆင့္အတန္းျမင့္မားရီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႕မွလြတ္ေျမာက္ေေရး၊အဓမၼ စာ္ကားခံရျခင္းရို႕မွ ကာကြယ္ရီး၊ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းရီးနွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းရီးတို႕အတြက္ လုပ္္ ေဆာင္လာခသည္။

၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ (RWU) ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာနိုင္ငံ) ကို ထူေထာင္သည့္ အဓိကအဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္လာလီသည္။

၂၀၁၂ ခု ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္နိတြင္ တိုင္းျပည္နွင့္ ၂၄ နွစ္တာ၀ီးကြာနီခရေသာ ဆရာမေစာျမရာဇာလင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရီးးအတြက္ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ရလာသည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ကို ရခိုင္ျပည္၏ျမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြ၌ သိုသိပ္ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ားနွင့္ နီးကပ္စြာအလုပ္လုပ္လ်က္ဟိနီ သည္။

Title of Recent Activities...

Establishment of RWU during the 1988 uprising in Rakhai....

Title of Recent Activities...

During the 1988 uprising in Rakhaing State, Burma, peop....

Title of Recent Activities

During the 1988 uprising in Rakhaing State, Burma, peop....

Title of Statement 3

Establishment of RWU during the 1988 uprising in Rakhai....

Title of Statement 2

Establishment of RWU during the 1988 uprising in Rakhai....

Title of Statement

Establishment of RWU during the 1988 uprising in Rakhai....